Tělovýchovná jednota Žižka Praha

pošt.přihr. 33, 160 41  Praha 6

se sídlem : Praha 7 - Císařský ostrov

 

DUBNOVÁ CENA

D R E Z U R N Í    S O U T Ě Ž E

416A2

ROZPIS

16. dubna 2011

 

 

KVALIFIKACE PRO ÚČAST VE FINÁLE

ČESKÉHO DREZURNÍHO POHÁRU 2011

KATEGORIE TOP TEN CUP A NOVICE CUP

 

 

                                                                                                                                             schválení rozpisu :

                                                                                                                                             ČJF, o.s. – OV hl.m.Prahy

                                                                                                                                             Praha, 27. 01. 2011

Zdenek Beneš, v.r.

 ing. Jan Žižka,v.r.                                                                                                                          

Praha, 24. 01. 2011

ředitel závodů                                                                                                                  

 

 

1/         Základní údaje

 

1.1.          pořadatel               TJ Žižka Praha (MA002)

                                               pošt.přihr.33, 160 41 Praha 6

1.2.          datum konání       16.  dubna  2011

1.3.          místo konání         jezdecký areál TJ-ŽP, Praha 7 – Císařský ostrov

1.4.1.       kolbiště                 otevřené, písčité – 20/60 m                              

1.4.2.       opracoviště          otevřené, písčité – 2 x 20/60 m

1.5.          funkcionáři           ředitel                    - ing. Jan Žižka

                                               sekretář                 - ing. Jana Houdková

                                               hlavní rozhodčí    - ing. Milena Minářová

                                               členové sboru      - ing. Marcel Kamínek

- MVDr Pavel Sedláček

- MUDr Helena Žižková

                                               komisař                  - Mgr. Vladislava Krečmarová         

hlasatel                 - ing. Miloslav Urban

                                               výpočetní

                                               středisko               - Jana Formandlová

 

 

2/         Technické údaje

 

2.1.                                      předpisy :              platná pravidla jezdeckého sportu

 

2.2.          SOUTĚŽE           

 

soutěž č. 1            soutěž v drezúře stupně „L“ – úloha DD/2009

                               Soutěž přístupná pouze jezdcům kategorie děti.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 2            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha S0/2009

                               Soutěž přístupná pouze jezdcům kategorie junioři 14-16 let.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 3            soutěž v drezúře stupně „S“ – úloha JD/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům a koním.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 -  NOVICE CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 4            soutěž v drezúře stupně „ST“ – úloha PSG/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům a koním.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 -  TOP TEN CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

 

soutěž č. 5            soutěž v drezúře stupně „T“ – úloha IM-I/2009

Soutěž přístupná všem jezdcům a koním.

Soutěž vybraná k plnění kvalifikace pro účast ve finále soutěže ČESKÝ DREZURNÍ POHÁR 2011 -  TOP TEN CUP.

Hodnocení dle čl. 432 – 3 rozhodčí (čl. 437), umístění dle čl.434.

 

2.3.          předběžný časový program závodů

sobota – 16.04.2011 -          08,00 hod – ukončení prezentace

                                                               09,00 hod – sout.č.1 – DD/2009

                                               cca          10,15 hod – sout.č.2 – S0/2009

                                               cca          11,30 hod – sout.č.3 – JD/2009

                                               cca          15,00 hod – sout.č.4 – PSG/2009

                                               cca          17,30 hod – sout.č.5 – IM-I/2009

 

 

3/         Ceny a peněžitá plnění

 

3.1.1.       ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty podle PJS (čl.129.3)

3.1.2.       - v soutěži č.1 budou uděleny věcné ceny na prvních třech místech v celkové hodnotě

1.200,- Kč (500,-/400,-/300,-)

                - v soutěžích č. 2 a 3 budou uděleny věcné ceny na prvních třech místech v celkové hodnotě

1.600,- Kč (700,-/500,-/400,-)

                - v soutěžích č. 4. a 5. budou uděleny věcné ceny vyplácené v penězích (pro jezdce) na prvních pěti  

  místech takto :

                                         sout.č. 4   5.000,- Kč (1.400,-/1.200,-/1.000,-/800,-/600,-)

                                         sout.č. 5 –  6.000,- Kč (1.600,-/1.400,-/1.200,-/1.000,-/800,-)

3.2.          zápisné bude vybíráno podle jmenovitých přihlášek při prezentaci a je stanoveno ve výši 250,- Kč za start každé dvojice v soutěžích č. 1 a 2 a ve výši 300,- Kč za start každé dvojice v soutěžích č. 3, 4  a 5 s tím, že startovné není požadováno.

 

 

 

 

4/         Všeobecné údaje

               

4.1.           jmenovité přihlášky do 01. 04. 2011 na adresu :

ing. Jan Žižka, Evropská 32, 160 00  Praha 6,

nebo fax : 224 312 023,

nebo tjzizka@centrum.cz

Každý jezdec může v každé soutěži startovat max. se dvěma koňmi. V případě, že pořadatel obdrží příliš mnoho přihlášek, omezí v duchu ustanovení čl.422(13) počet koní pro jednoho jezdce v každé soutěži pouze na jednoho. Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících i výběrem z přihlášených.

Převzetí přihlášky potvrdí pořadatel zveřejněním předběžných startovních listin na adrese www.tjzizka.wz.cz. cca 08. 04. 2011.

4.2.           uzávěrka definitivních přihlášek - při prezentaci dne 16. 04. 2011 od 07,00 do 08,00 hod

4.3.           prezentace - v kanceláři závodů od 07,00 do 08,00 hod dne 16. 04. 2011 (možno i na č.: 602 549 877) 

4.4.           námitky a stížnosti v souladu s PJS

4.5.           ubytování  pořadatel nezajišťuje

4.6.           ustájení zajistí pořadatel od 15. do 16. 04. 2011 v turnajových boxech pro max. 20 koní dle pořadí   

                došlých požadavků. Cena ustájení včetně steliva (sláma) je 500,- Kč/kůň. Úhrada bude provedena při

                prezentaci spolu s úhradou zápisného. Krmivo pořadatel nezajišťuje !!!

4.7.           přepravníky koní a ostatní vozidla budou parkovat v areálu na určených parkovištích

4.8.           veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

 

5/         Veterinární předpisy

 

5.1.           vedoucí transportu předloží při příjezdu před vyložením koní průkazy koní, které musí obsahovat  

                záznamy o vakcinaci proti influenze a o sérologickém vyšetření na infekční anemii

5.2.         účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka pořadatele, a to včetně zákazu

                vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře

5.3.          kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu

 

6/         Poskytované služby

 

6.1.           lékařskou službu zabezpečuje MUDr Jaroslav Žižka

6.2.           veterinární službu zabezpečuje MVDr Miloš Staněk

6.3.           podkovářskou službu zabezpečuje Stanislav Duška proti úhradě za provedené výkony

 

7/         Ostatní ustanovení

 

7.1.           ve všech soutěžích bude k dekorování pozváno prvních pět dvojic.

7.2.           technická porada se nekoná – veškeré informace při prezentaci

7.3.           sekretariát závodů je umístěn v kanceláři TJ v hlavní tribuně od 07,00 hod dne 16. 04. 2011

7.4.           sázky nejsou povoleny

7.5.           pořadatel neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví účastníků závodů

 

 

 

***