TJ ŽIŽKA PRAHA

středisko

REVIZE  A  OPRAVY  TĚLOCVIČNÉHO  NÁŘADÍ

 

práce jsou prováděny na základě

Živnostenského  listu   č.j. OŽV/0006532/92/Syk/002,   ev.č. 310007653292

vydaného dne 20.11.02 živnostenským odborem Úřadu městské části Praha 7.

 

* * ********************** * *

 

ODBORNÉ TECHNICKÉ KONTROLY TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ

provádí

T Ě L O V Ý C H O V N Á     J E D N O T A     Ž I Ž K A     P R A H A

p.p. 33, 160 41  Praha 6 (sídlo střed. Víta Nejedlého 1575, 272 61  Kladno)

 

* *   info na tel. : 312 246 834, 602 389 125 – pí. Stanislava Kühnelová   * *

 

NERISKUJTE  ZDRAVÍ   A   ŽIVOTY   CVIČENCŮ,

ŽÁKŮ VAŠICH ŠKOL A ČLENŮ VAŠICH SDRUŽENÍ  !!

 

Pouze  odborně  provedená  kontrola může zajistit zvýšenou bezpečnost

cvičení s použitím  s p r á v n ě   f u n g u j í c í h o   n á ř a d í.

 

* * * * * ****** ****** * * * * *

 

DOPORUČENÉ LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ KONTROL

- tělocvičny s běžným provozem a standardním vybavením

                                                min. 1 x ročně

- mateřské školy s venkovním hřištěm

                                                min. 1 x ročně

- dětská a venkovní hřiště

                                                min. 1 x ročně, zpravidla v jarním období