název                                                   :           Tělovýchovná jednota Žižka Praha

právní forma                                        :           sdružení občanů

                                                                       (společenská organizace s právní subjektivitou)

 

registrace stanov                                  :           MV ČSR dne 14.5.1990 – VSP/1-242/90-R

                                                                       se změnou

                                                                       MV ČR dne 17.1.1997

 

sídlo                                                    :           Praha 7, Císařský ostrov

 

poštovní adresa                                    :           TJ Žižka Praha, p.p. 33, 160 41  Praha 6

emailová adresa                                   :           tjzizka@centrum.cz

 

kontakt                                               :           tel./fax :          224 312 023

                                                                       mob.tel.:         602 549 877

 

IČO                                                    :           14888327

DIČ                                                    :           CZ14888327

 

bankovní spojení                                 :           Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 6

                                                                       č.ú.: 162588329/0800

 

sport, tělovýchova, rekreace                :           - jezdecký oddíl

                                                                       - odbor České asociace sportu pro všechny

                                                                       - odbor Klubu českých turistů

 

hospodářská činnost                            :           - opravy a revize tělocvičného nářadí

                                                                       - pořádání sportovních akcí (jezdecké závody)

                                                                       - pronájem nemovitého majetku – ustájení

  koní včetně služeb s tím spojených

                                                                       - poskytování tělovýchovných služeb

                                                                       - nákup a prodej zemědělských produktů

                                                                       - nákup a prodej odpadů v režimu volné

                                                                         živnosti

 

Stručně :              TJ  je  společenskou  organizací s právní subjektivitou, sdružuje členy sportovních, tělovýchov-

                               ných  a  turistických  odborů  a  oddílů,  které  přijaly  společný  název  a společnou  symboliku

                               a dohodly se na vnitřním  uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů –

                               působí na území ČR.

                               Řádným  členem  TJ  se může stát každá osoba starší 14-ti let bez ohledu na svoji společenskou

                               nebo politickou orientaci či vyznání …..

                               Kolektivními  členy  mohou  být  jakékoliv  jiné  organizace,  instituce  či  podniky, které chtějí

                               přispívat k rozvoji sportu, tělovýchovy a jiných forem tělesné kultury v rámci TJ.

                               Sportovní  oddíly  a  odbory,  které  se  dobrovolně  sdružily  pod  společným  názvem TJ, mají

                               povahu autonomních a samosprávných celků a z důvodu  jednotného prosazování svých zájmů,

                               potřeb a hospodárnosti,  svěřují  vyřizování  společných  záležitostí společně vytvořeným orgá-

                               nům TJ, které pověřují svým zastupováním jménem TJ, a to podle Stanov TJ .....

                               Nejvyšším orgánem TJ je její členská schůze .....